Sprängarvägen 4,

132 25 Saltsjö-Boo

 

Fosfordesoxiderad koppar avsedd för allmänna industri- och byggnadsändamål. Materialet är lämpligt för dragpressning och trycksvarvning och är lätt att svetsa och löda. För takplåt finns specialtillstånd med optimala falsningsegenskaper.

Sammansättning
Cu inkl Ag, ca 99,95%, garantivärde min. 99.90%. 
P-halt: 0,015-0,040%.

Standardisering
Genom sina utmärkta egenskaper uppfyller SM0028 såväl med avseende på sammansättning som på materialkrav fordringar för:
SS Koppar 50 15, EN CW 024A, ISO Cu-DHP, ASTM C 12200, DIN SF-Cu.

Användningsexempel
Takplåt, tryckkärl, bryggeritankar och annanapparatur inom den kemiska industrin och livsmedelsindustrin, liksom värmeväxlare och varmvattenberedare. För takplåt finns specialtillstånd med optimala falsningsegenskaper.

Hållfasthet
Tabellen ger värden för vanligt förekommande tillstånd och dimensioner. Andra former, tillstånd och dimensioner än de här medtagna kan förekomma.
Uppgifter i fet stil är fordringar, övriga uppgifter är upplysningar som ej är bindande.

Materialtillstånd
Tjocklek
mm
Draghållfasthet
Hårdhet
HV
Anm
Beteckning
Handels-
benämning
Rp0,2
N/mm2
Rm
N/mm2
A
%
Plåtprodukt
 
-02 glödgat 0,3-1,5
(1,5)-2,5
(2,5)-
40-120
40-120
40-120
220-250
220-250
220-250
A50 mm 25-45
A50 mm 40-55
A5 40-60

40-65
40-65
40-65

 
-03 1/4-hårt (0,3)-1,5
1,5-
100-240
100-240
240-270
240-270
A50 mm 10-35
A50 mm 20-40
60-85
60-85
 
-04 1/2-hårt (0,3)-1,5
(1,5)-2,5
(2,5)-
180-250
180-250
180-250
250-290
250-290
250-290
A50 mm 5-30
A50 mm 15-35
A5 20-40
75-95
75-95
75-95
 
-05 1/1-hårt (0,3)-2,5
(2,5)-
250-310
250-310
280-330
280-330
A50 mm2-20
A5 10-30

90-110
90-110

 
-12 glödgat 0,3-2,5 Samma värden som beteckning -02


1

-02 E
(-80)
glödgat 0,3-1,5 40-120 220-250 A50 mm 40-55 max 55 2

1. Avsett för djuppressning. Tillåten kornstorlek max 35 mikrometer
2. Specialkvalitet för takplåt

Fysikaliska egenskaper

Densitet
Smätpunkt
Specifik värme kapacitet vid 20° C 1)
Längdutvidgningskoefficient vid
20-100° C
20-300° C
Elasticitetsmodul
Skjuvmodul
Electriks konducivitet vid 20° C 1)

Termisk konductivitet vid 20° C 1)
Resistivitet vid 20° C 1)
Temperatur koefficient för 
resistans vid 20° C,
0 - 100° C

8,9 g/cm3
1083° C

0,385 kJ (kg° C)

16,8 x 106 °C-1
17,7 x 106 °C-1
118 000 N/mm2
44 000 N/mm2
ca 52 MS/m
ca 90% IACS 2)
ca 365 W/(m ° C)
ca 20 nOhm m

0.00275-0.00354 °C


1) Gäller för material i stillstånd -02
2) IACS = International Annealed Copper Standard. 100 % IACS är ekvivalent till en resistivitet av 17,241 nOhm m och en konducitivitet av 58 MS/m.

Korrisionshärdighet
Koppar är en förhållandevis ädel metall. Koppar och dess legeringar har därför liten benägenhet att reagera med omgivningen. Till benägenhet att reagera med omgivningen. Till följd härav har kopparmaterialen i regel mycket god korrisionshärdighet. Såsom är fallet med alla bruksmaterial kan emellertid korrision inträffa under speciella omständigheter. Vilken typ av korrision som härvdi uppkommer beror dels på miljön, dels på legeringens sammansättning.

Korrisionshärdigheten hos SM 0028 är:
- mot spänningskorrisionssprickning mycket god
- mot erosionskorrision nöjaktig

Benägenhet för s k vätesjuka föreligger ej.

Värmebehandling
Avspänningsglödgning. Temperatur: 200-250 °C. Tid ca. 1 timme.

Mjukglödgning. Temperatur: 350-650 °C. Tid: 0.5 - 3 tim. Rekristallisationstemperaturen ligger normalt vid ca 300 - 350 ° C.

Formbarhet
Varmformbarheten är mycket god. Lämplig temperatur är 750-900 °C.

Kallformbarheten i glödgat tillstånd är mycket god. Formbarheten avtar med ökande hårdhet.

Skärande bearbetning
Hög ytkvalitet kan i allmänhet erhållas om riktigt verktygsgeometri och lämpliga skärdata beaktas. Materialet har viss benägenhet att ge beläggning på verktygen och även löseggsbildning, vilket försämrar ytkvaliteten. Hög hastighet och stor matning motverkar dessa tendenser. Möjligheten att få en god yta förbättras om ett hårdare materialtillstånd kan väljas. Spånorna är långa och sega. För framförallt material i mjuka tillstånd finns risk för att veka arbetsstycken böjs eller förvrids.

Svetsning och lödning
Materialet går bra att svetsa och löda. Den goda värmeledningsförmågan försvårar dock, speciellt vid grovt gods, uppvärmingen av fogstället genom att värmen snabbt leds därifrån. Med hänsyn härtill är det ibland nödvändigt att förvärma arbetsstyckena.

För de olika svets- och lödmetoderna gäller:
Gassvetsning är lätt att utföra.
metallbågsvetsning är svår att utföra.
Gasbågsvetsning är mycket lätt att utföra.
Punkt- och sömsvetsning går nöjaktigt att utföra vid tjocklekar under ca 1,5 cm.
Stuksvetsning är lätt att utföra.
Brännsvetsning går nöjaktigt att utföra.
Svetslödning är mycket lätt att utföra.
Hårdlödning är mycket lätt att utföra med silverlod, silverfosforkooarlod och fosforkopparlod och är lätt att utföra med mässingslod.
Mjuklödning är mycket lätt att utföra.

Ytbehandling

Mekanisk ytbehandling såsom slipning, borstning, blästring och polering utförs med konventionella metoder.

Betning (icke - oxiderande typ) utförs lämpligen med utspädd svavelsyra vid rumstemperatur, eller snabbare, vid 40 - 60 °C. Betning till metalliskt ren yta (oxiderande typ) utförs med betbad innehållande oxidationsmedel såsom peroxid, salpetersyra eller dikromat. För betning till hög glans används främst salpetersyrahaltiga bad (blank-betbad).

Kemisk och elektrolytisk polering är lätta att utföra med blandningar av konc. syror, t.ex fosforsyra, salpetersyra och ättikssyra.

Putsning utförs med putsmedel för koppar.

Mörkfärgning och antikbehandling är lätt att utföra med våtkemiska metoder, varvid mörka sulfid- eller oxidskikt erhålles.

Grönpatinering är lätt att utföra med nordic Green TM-metoden.

Lackering med klarlack gör att erhållet utseende t.ex efter putsning eller färgning bibehålles under lång tid. För krävande ändamål finns klarlacker som innehåller en missfärgninshämmande inhibitor.

Metallisering (metallisk ytbeläggning, plätering) är lätt att utföra.

Dimensioner och toleranser

Vi är en av världens strösta tillverkare av plåt och band i kopparlegeringar. Snäva tjocklekstoleranser är en av våra specialiteter.

SM 0028 levereras i tjocklekar 0,30 - 5,00 mm och i bredder upp till ca 1000 mm.

Tjocklekstoleranser
Tjocklek mm
Tolerans +/- mm

0,3 - 0,4
(0,4) - 0,6
(0,6) - 0,8
(0,8) - 1,2
(1,2) - 1,6
(1,6) - 2,3
(2,3) - 3,0
(3,0) - 5,0

0,15
0,02
0,025
0,03
0,035
0,04
0,05
0,06